CONSULTORIA FINANCERA

  • Revisió, gestió i control empresarial
  • Optimització línies de negoci
  • Anàlisi estats financers
  • Pla de tresoreria i Viabilitat
  • Valoració empreses
  • Processos compravenda (Due diligence)
  • Planificació economicofinancera

NOTÍCIES RELACIONADES