ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL

T’ajudem en l’àmbit de la gestió administrativa-laboral, els RRHH i les relacions laborals, tant en les incidències diàries com en la planificació i l’estratègia de la gestió laboral i dels RRHH.
Estem integrats per un equip de professionals composat per advocats laboralistes, graduats socials i tècnics laborals que tenen com objectiu assessorar i donar resposta a la gestió de recursos humans i laborals dels nostres clients.

Oferim una gestió integral en tramitació i presentació de tot tipus de declaracions. Elaborem certificats de retencions i retribucions, resums, baixes de malaltia, paternitat/maternitat i accidents de treball.

L’assessorem en tot tipus de transaccions empresarials (fusions, reorganitzacions, adquisicions)

El departament disposa d’advocats especialitzats en Dret Laboral per tal d’assessorar l’empresa en l’àmbit de la consultoria jurídica-laboral, així com en tot tipus de conflictes laborals (individuals o col•lectius), i en la gestió d’expedients de regulació de treball, assistència al client davant la inspecció de treball, jutjats laborals, en la negociació de convenis, polítiques retributives, clàusules contractuals, Indemnitzacions i prestacions de la SS.

Confeccionem mensualment les nòmines dels treballadors la seva empresa i les enviem telemàticament, tramitem les altes i baixes a la Seguretat Social i l’assessorem en la confecció del quadre d’horari.

Gestionem la preparació i presentació dels models TC1 i TC2. Generem les liquidacions de les assegurances socials.

Gestionem la confecció de rebuts salarials per autònoms (gerents, administradors, etc.)
L’assessorem en la política retributiva de la seva empresa.

Ens encarreguem de las tramitació d’expedients de crisi i extinció de contractes de treball.

Realitzem escrits disciplinaris, resolució d’expedients contradictoris, excedències, permisos i ajornaments

  • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
  • Apoderaments i certificats electrònics
  • Alta Activitat empresarial (IAE)
  • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
  • Sol•licitud de llicències i patents
  • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES