ASSESSORAMENT FISCAL I GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Es tracta d’una de les Àrees més importants i amb més experiència de les que ofereix el grup Ribas·Àlvarez. Actualment està dividida en quatre subàrees:

Cadascuna d’elles està formada per un equip de professionals especialitzats, que treballen conjuntament i es complementen. L’objectiu principal d’aquesta àrea és assessorar al nostre client amb les seves obligacions tributaries i jurídiques, realitzar les accions oportunes per minimitzar l’impacte fiscal i efectuar la correcte presentació de les mateixes.

Posem a la teva disposició el nostre equip d’assessors fiscals i tècnics els quals treballen amb estreta col·laboració amb la resta de professionals de Ribas Àlvarez, advocats, assessors laborals, serveis comptables, gestions administratives, i corredors d’assegurances.
Els serveis que s’ofereixen estan orientats a les obligacions fiscals de les persones físiques, dels autònoms i de Family Offices.

Optimització Patrimonial Familiar i Planificació Successòria

Oferim una gestió i un assessorament integral en l’àmbit econòmic-fiscal de l’empresa familiar i els seus partícips. També oferim assessorament i consultoria en la transmissió generacional de negocis, liquidació d’herències, donacions, etc., assessorant i aplicant els criteris per minimitzar l’impacte fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions i Donacions.

Compliment de les Obligacions tributàries periòdiques

Elaborem i presentem les liquidacions tributàries i declaracions informatives dels empresaris individuals, analitzem i planifiquem les possibles operacions amb transcendència fiscal. A nivell particular assessorem i tramitem les declaracions de renda i patrimoni de les persones físiques. També analitzem i presentem declaracions de béns a l’estranger. Efectuem qualsevol consulta, reclamació o gestió tributària a les administracions públiques, complimentant i presentant tota la documentació necessària en nom del nostre client

Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments Tributaris

Conjuntament amb l’equip de l’àrea jurídica, assessorem, aconsellem i representem als nostres clients en procediments d’inspecció fiscal de qualsevol impost.
Realitzem sempre que sigui necessari interposicions de recursos, reclamacions econòmica-administratives, etc. realitzant un seguiment dels mateixos i mantenint el client informat en tot moment.

Unim les nostres àrees professionals per tal de donar un servei el màxim transversal i funcional per tu. Posem a disposició de la teva empresa el nostre equip d’assessors fiscals i tècnics els quals treballen amb estreta col·laboració amb la resta de professionals de Ribas Àlvarez, advocats, assessors laborals, serveis comptables, gestions administratives, i corredors d’assegurances.

Els serveis que oferim estan orientats a empreses nacionals i internacionals, i a entitats sense ànim de lucre. Estem especialitzats en tres grans grups:  pimes, grans empreses i entitats sense ànim de lucre (principalment fundacions i associacions). Oferim un servei integral pel compliment en tot moment de la normativa fiscal vigent i mantenim els nostres clients informats de forma periòdica de les novetats d’aquest camp.

Compliment de les Obligacions Tributaries Periòdiques

Elaborem i presentem tot tipus de liquidacions tributaries i declaracions informatives, aplicant tots els incentius i bonificacions que ens permetin optimitzar la tributació pel conjunt d’impostos directes i indirectes.

Assessorament Fiscal

Analitzem i planifiquem les possibles operacions amb transcendència fiscal per tal d’optimitzar la tributació de cada entitat i dels seus socis.
T’acompanyem en el creixement evolutiu de la teva empresa, amb anàlisi i balanços comptables i informes financers.
Gestionem de forma física i informatitzada tota la documentació fiscal, mantenint-ne la custòdia durant tot el seu cicle de vida.

Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària

Conjuntament amb l’equip de l’àrea jurídica, assessorem, aconsellem i representem als nostres clients en procediments d’inspecció fiscal i altres procediments de comprovació tributària.
Realitzem interposicions de recursos, reclamacions econòmica-administratives, etc. amb un seguiment dels mateixos i mantenint el client informat en tot moment.
Efectuem qualsevol consulta, reclamació o gestió tributaria a les administracions públiques, complimentant i presentant tota la documentació necessària en nom del nostre client.

Operacions Vinculades Entre Empreses del Grup (Transfer Pricing)

Ens encarreguem de dissenyar i implantar polítiques de preus de transferència, confeccionem contractes de serveis entre les empreses i elaborem tota la documentació necessària que acompanya a les operacions vinculades.

Racionalització de l’Estructura Corporativa

Assessorem i aconsellem en la creació de Societats Holding que permetin l’optimització fiscal dels recursos del grup d’empreses i dels seus socis.
Assessorem en l’operativa, comptabilitat i gestió fiscal del grup d’empreses, presentant les corresponents liquidacions tant a nivell individual com a nivell consolidat.

Anàlisi i Gestió Fiscal de les Operacions de Reestructuració Empresarial

Realitzem un assessorament fiscal integral en les operacions societàries de fusió, adquisició, escissió i aportació de branques d’activitat. Apliquem quan es possible el règim especial de neutralitat fiscal.

Auditories Fiscals (Tax Due Diligence)

Analitzem els riscos fiscals i quantifiquem les possibles contingències fiscals en operacions d’adquisició d’empreses i preses de participació.
Revisem de forma periòdica el grau de compliment de les obligacions fiscals i avaluem la situació economicofinancera de les societats.

Assessorament Especialitzat en Operacions Immobiliàries

Assessorem i ajudem a preparar operacions de transmissió d’immobles, planifiquem la promoció immobiliària des del punt de vista fiscal i realitzem tots els tràmits per les empreses que puguin beneficiar-se del règim fiscal d’arrendament d’habitatges.

Serveis per Fundacions i Entitats Sense Ànim de Lucre

Estem especialitzats en l’estudi i aplicació dels incentius fiscals específics per aquestes entitats i vetllem pel compliment dels requisits fiscals i mercantils als que estan obligades.
Coordinem l’elaboració de convenis de col•laboració entre entitats i ordenem fiscalment les activitats de mecenatge realitzades.

Assessorament i Gestió Mediambiental

- En referència amb temes mediambientals, a Ribas•Àlvarez l'assessorem i aconsellem en:
- Adequació a la Llei 3/1998, de l'administració ambiental.
- Elaboració de projectes o documentació tècnica per legalitzar activitats.
- Tràmits administratius relacionats amb la gestió ambiental de l'empresa.
- Elaboració de plans de gestió de residus industrials.
- Disseny de programes de bones pràctiques ambientals (BPA).

- Implantació del sistema de gestió mediambiental, segons norma ISO-14001 o reglament EMAS.

Assistim i gestionem la pràctica comptable des dels autónoms a les organitzacions, i supervisem la confecció dels seus comptes anuals.

 • Elaboració i legalització de la comptabilitat
 • Presentació dels llibres de comptabilitat al Registre Mercantil.
 • Elaboració d’informes de compte de Resultats analítics.
 • Preparació i presentació dels Comptes Anuals.
 • Anàlisi d’estats financers periòdicament segons la necessitat de cada empresa
 • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
 • Apoderaments i certificats electrònics
 • Alta Activitat empresarial (IAE)
 • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
 • Sol•licitud de llicències i patents
 • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES