ADVOCATS

Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria Ribas Àlvarez, l’Àrea Jurídicomercantil s’ha consolidat a partir de l’any 2016 com un despatx d’advocats integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, que compta amb el suport i l’estreta col•laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables, auditors i assessors laborals.
RIBAS ALVAREZ advocats està format per un equip de professionals altament especialitzat en les diferents àrees del Dret que tenen una important incidència en la vida diària de les empreses i dels particulars, oferint als nostres clients un servei àgil, puntual i eficient, així com un tracte directe i personalitzat.
El nostre objectiu principal és oferir als nostres clients, en tots aquells assumptes de naturalesa jurídica que els afectin, solucions reals i efectives.

Dins aquesta àrea d’actuació, estem especialitzats en:

 • Constitució de societats (anònimes, limitades, civils,…), redacció d’estatuts socials, càrrecs, poders.
 • Creació de societats holding, operacions de reestructuració.
 • Compravenda d’empreses, adquisicions d’actiu i passiu i i/o accions o participacions. Due Diligence.
 • Operacions d’ampliació i reducció de capital, escissió, fusió i absorció, aportacions d’actius, bescanvi de valors, dissolució i liquidació.
 • Retribució de l’òrgan d’administració.
 • Assistència a Juntes Generals d’accionistes i Consells d’Administració. Secretaris de Consells d’Administració.
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils i bancaris (préstec, hipoteques, leasing, avals, fiances,…).
 • Contractes d’agència comercial i de distribució.
 • Dret concursal: preparació i presentació d’expedients concursals.
 • Empreses estrangeres, constitució de filials i sucursals.
 • Reclamacions de quantitats impagades.
 • Confecció de recursos. Legalització d’activitats.
 • Gestions i documentació pel funcionament dels òrgans socials. Confecció i formalització dels Llibres: Llibre de socis, d’Accions Nominatives i d’Actes.
 • Protecció de marques (nacionals, comunitàries i internacionals) i/o noms comercials, tramitació del registre, i protecció i registre dels drets d’autor sobre creacions o obres subjectes a la llei de propietat intel•lectual, i de noms de domini.
 • Assessorament, redacció i negociació de contractes de compravenda i cessió d’ús de marques, d’explotació de drets de propietat inte
  l·lectual.
 • Assessorament, redacció i intervenció en tot tipus de contractes mercantils.
 • Mediació i negociació mercantil.

En l’entorn del dret civil, patrimonial i immobiliari, ens especialitzem en:

 • Estudi i planificació de la herència i transmissions intervius.
 • Constitució d’entitats no lucratives (associacions i fundacions), amb servei continuat d’assessorament sobre el règim jurídic d’aquestes entitats.
 • Constitució de comunitats de béns i societats civils.
 • Contractació civil: compravendes, préstecs, cessió de drets, permutes, constitució, modificació i extinció de drets reals.
 • Contractes de subministrament, prestació de serveis i outsourcing. Contractes d’agència, distribució i franquícia. Contractes d’obra i industria. Contractes associatius. Condicions generals de contractació. Opcions de compra. Contractes d’arrendament i relatius a immobles i drets.
 • Inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat.
 • Redacció, assessorament i negociació de contractes d’arres, compravenda, opcions de compra.
 • Declaracions d’obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions de propietat horitzontal, redacció de les normes i estatuts de les comunitats de propietaris.
 • Redacció i assessorament en contractes d’edificació i execució d’obra, d’arrendament d’habitatge i local de negoci.
 • Mediació i negociació civil.

En l’entorn hipotecari i registral destaca l’experiència en:

 • Inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat.
 • Assessorament, preparació i redacció contractes de préstec amb garantia hipotecària.
 • Cancel•lació de càrregues i gravàmens en el Registre de la Propietat.
 • Expedients de domini, immatriculació de finques en el Registre de la Propietat.
 • Adequació descripció registral immobles, expedients de major cabuda.

En aquest sector, ens dediquem a:

 • Planificació, execució i manteniment d’empreses familiars, planificació de successió.
 • Negociació, assessorament i execució de Protocols Familiars, adequació de pactes para-socials i òrgans societaris.
 • Estructuració fiscal de patrimonis familiars. Assessorament en drets de successió.
 • Redacció de testaments, codicils, memòries testamentàries.
 • Gestió d’acceptacions hereditàries i reclamació de drets hereditaris. Mediació i negociació en matèria successòria.

Dins aquest sector, ens especialitzem en:

 • Estudi de la fiscalitat de les operacions societàries i patrimonials.
 • Assistència i intervenció en les inspeccions tributàries relatives a operacions societàries, patrimonials i successions.
 • Recursos en via administrativa i reclamacions econòmico-administratives enfront d’actuacions de l’Administració tributària i especialment liquidacions tributàries, derivades d’inspeccions, actes de comprovació i demés actes dels que en resulti una liquidació tributària.

En l’àmbit administratiu, podem destacar:

 • Assistència i intervenció en actuacions realitzades davant l’Administració local, autonòmica o estatal.
 • Assessorament en matèria de contractació pública.
 • Intervenció en expedients urbanístics.
 • Presentació de recursos en tot tipus d’expedients administratius sancionadors o que afectin els interessos de l’empresa o la persona física.
 • Assessorament en tot tipus d’expedients d’obtenció de llicències o autoritzacions administratives.

En l’àrea d’actuació processal-contenciosa, ens especialitzem en:

 • Procediments judicials mercantils derivats de la responsabilitat dels administradors socials, concursos de creditors, conflictes entre socis, impugnació d’acords de Juntes o consells d’administració, propietat industrial o intel.lectual, competència deslleial, patents i marques.
 • Procediments judicials civils per reclamació de morosos, responsabilitat civil, desnonaments i qualsevol altres de naturalesa civil.
 • Procediments judicials laborals derivats d’acomiadaments individuals o col.lectius, de conflictes entre empreses i treballadors, o d’expedients en matèria de Seguretat Social.
 • Procediment penals derivats de delictes socioeconòmics.

En la part de dret concursal, tenim experiència en:

 • Assessorament previ a la presentació d’un concurs de creditors i l’adopció de mesures de negociació i refinançament per tal d’evitar la situació concursal.
 • Preparació i presentació d’expedients preconcursals i concursals de creditors d’empreses en situació d’insolvència, així com el seu seguiment fins la conclusió de l’expedient judicial mercantil.
 • Intervenció en concursos de creditors en defensa dels creditors afectats.

En la part de dret concursal, tenim experiència en:

 • Assessorament en tot tipus de contractació laboral.
 • Assessorament en matèria de seguretat social.
 • Preparació i presentació d’expedients de prestacions per incapacitat i altres en matèria de Seguretat Socials.
 • Expedients Regulació d’Ocupació.
 • Mediació i negociació laboral.

NOTÍCIES RELACIONADES